Skargi i wnioski

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.

 

  • skargi i wnioski mogą być złożone osobiście lub pisemnie, także w formie elektronicznej,
  • w razie złożenia skargi lub wniosku ustnie przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie,
  • przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący,
  • skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy), adresu wnoszącego oraz zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpoznania,
  • jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić, czego ona dotyczy, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek, do złożenia w terminie 7 dni wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania,
  • skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie,
  • prezes sądu rejonowego, w razie stwierdzenia uchybień, może polecić osobom za nie odpowiedzialnym usunięcie uchybień oraz przyczyn ich powstawania,
  • skargę załatwia się najpóźniej w terminie 1 miesiąca, o sposobie załatwienia skargi skarżący jest zawiadamiany.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.

 

Skarga, w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziów lub asesorów sądowych do odpowiedzialności dyscyplinarnej, podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego.

 

(podstawa prawna: art. 41 a i następne ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. z 2015r., poz. 133 z późn. zm.)

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Strzyżowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2016-07-21 13:57
Opublikowany przez: Michał Urbanek
Aktualizowany dnia: 2016-07-21 14:00
Aktualizowany przez: Michał Urbanek
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 2 063