Nieodpłatna Pomoc Prawna

Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej:

Informacja o zmianach w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa:

Komunikat w związku z opracowaniem zaleceń MS i GIS:

Informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej:

Informacje na temat darmowej pomocy prawnej można uzyskać na stronie Ministerstawa Sprawiedliwości poświęconej temu zagadnieniu (link), lub poprzez specjalnie przygotowany portal:

 

 

HARMONOGRAM FUNKCJONOWANIA

PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ

POMOCY PRAWNEJ

W POWIECIE STRZYŻOWSKIM

 

Strzyżów Budynek Administracji ZOZ

Dąbrowskiego 10, Strzyżów, Polska

Poniedziałek - Piątek: godz. 08.00 - 12.00

 

Urząd Miejski w Strzyżowie

Przecławczyka 5, Strzyżów, Polska

Poniedziałek: godz. 08.00 - 12.00

 

Biblioteka Gminna w Czudcu

Słoneczna 2, Czudec, Polska

Środa: godz. 08.00 - 13.00

 

Urząd Gminy we Frysztaku

Księdza Blajera 20, Frysztak, Polska

Czwartek: godz. 08.00 - 13.00

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Niebylcu, Niebylec 24

Niebylec, podkarpackie, Polska

piątek: godz. 08.00.-13.00

 

 

Podstawowe informacje

Ustaw z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U z 2016 roku poz. 1255 z późn. zm.) określa zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także zasady działania organów administracji publicznej w zakresie edukacji prawnej. 

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty
 • kobiety w ciąży.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym 

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • w przypadku kobiet w ciąży – nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje  :

 • w przypadku młodzieży do 26. roku życia - przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość
 •  w przypadku osób fizycznych, którym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej - przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia
  • w przypadku osób, które ukończyły 65. lat - przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość
  • w przypadku osób  posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny - przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny
  • kombatanci - przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
  • weterani - przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
  • w przypadku osób, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty - przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych wyżej,
  • kobiety w ciąży -przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Ponadto osobie uprawnionej wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych wyżej dokumentów.

Przed udzielaniem pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Lokalizacja  i godziny funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy

Informację o lokalizacji  i godzinach funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) poszczególnych starostw powiatowych.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Strzyżowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2017-06-28 11:45
Opublikowany przez: Michał Urbanek
Aktualizowany dnia: 2020-07-27 13:02
Aktualizowany przez: Mateusz Bielak
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 3 018