Skargi i wnioski

Zasady składania oraz rozpatrywania skarg i wniosków reguluje: Rozdział 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. 2023.217), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. 2012.524),  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023.775) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2002.5.46).

Skargi i wnioski rozpatruje

Prezes Sądu Rejonowego
w Strzyżowie
ul. 3 Maja 14
38-100 Strzyżów

Prezes Sądu Rejonowego w Strzyżowie Małgorzata Pirga przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w środy od godz. 9:00 do 12:00.

Interesanci w ramach przyjęć skarg i wniosków będą przyjmowani, po uprzednim umówieniu się w sekretariacie prezesa. 

Zasady składania oraz rozpatrywania skarg i wniosków reguluje: Rozdział 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. 2023.217), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. 2012.524),  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023.775) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2002.5.46).

Sposób wnoszenia i rozpatrywania skarg i wniosków

 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, w tym również za pomocą komunikacji elektronicznej, a także w formie ustnej do protokołu.
  - na piśmie w Biurze Podawczym Sądu – parter pok. 8 lub drogą pocztową,
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej adres: prezes@strzyzow.sr.gov.pl (z podaniem imienia i nazwiska wnoszącego oraz adresu do korespondencji),
  - ustnie do protokołu w Sekretariacie Prezesa – I piętro pok. 22.
  wzór skargi/wniosku 

  wzór protokołu
   
 2. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.
 3. Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.
 4. Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o której mowa w pkt 3, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.
 5. Skargi i wnioski niezawierające danych personalnych wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 6. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
 7. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić, czego ona dotyczy, wzywa się skarżącego do uzupełnienia w terminie dni 7 z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania.
 8. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
 9. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
 10. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa.
 11. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy działalności administracyjnej sądu, organ właściwy do ich rozpatrzenia, uznając skargę lub wniosek za uzasadniony, podejmuje lub zleca czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.
 12. Skarga w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. Rzecznik, po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności podniesionych w skardze, może podjąć czynności dyscyplinarne z własnej inicjatywy. O sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który przekazał mu skargę.
 13. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie.
 14. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Skargi na działalność komorników

Na podstawie art. 175 ust. 2 pkt 7 i art. 179 Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku  o komornikach sądowych (t.j.Dz.U.2023.1691) Prezes Sądu Rejonowego  w Strzyżowie rozpoznaje skargi dotyczące działalności komorników (mających kancelarie na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Strzyżowie), niestanowiących przedmiotu rozpoznania sądu w trybie art. 767 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego - w terminie 30 dni od ich złożenia.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Strzyżowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2016-07-21 13:57
Opublikowany przez: Michał Urbanek
Aktualizowany dnia: 2023-09-12 10:11
Aktualizowany przez: Pawel Andreasik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 2 238